ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

Ученически съвет

 Основно училище „Иван Вазов” – Смолян

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ ОСНОВНО     УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – СМОЛЯН ПРЕЗ  УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА

 

 1. I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

Приобщаване на учениците към общоучилищния живот:

 1. Подготовка за пълноценен живот в условията на гражданското общество
 2. Равноправно участие на учениците, родителите и преподавателите при решаването на проблемите в училище
 3. Защита правата на личността на ученика
 4. Право на глас в педагогическия съвет
 5. Организиране на извънучебно време на учениците
 6. Формиране на естетически критерии и култура на поведение и общуване

 

 1. II. ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:

– учебно-възпитателния процес

– опазване и обогатяване на училищното имущество

– организиране живота на учениците в училището и извън него

– права и задължения на учениците

 

III. ЦЕЛ:

Ние учениците да се научим да мислим, да изразяваме свободно своето мнение, да работим активно с убеждението, че това което правим е полезно за нас, за училището , за обществото. Да съдействаме за придобиването на интелектуални умения, социална култура и се научим да поемаме контретни отговорности.

 

 1. IV. СТАТУС НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:
 2. Ученическия съвет е самостоятелна организация за самоуправление и изява на учениците от училището.
 3. Ученическия съвет е добровона организация.
 4. Ученическия съвет работи в съответствие със Закона на народната просвета, Закона за закрила на детето, Правилника на дейността на училището.

 

 1. V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ:

 

 1. НА НИВО КЛАС – работна комисия от трима ученика, избрани на общото събрание на паралелката.

Тя е форма на самоуправление на учениците от паралелката и работи за активно участие на учениците в живота на класа и училището, за създаването на добри взаимоотношения в класа, за изпълнение на поставените задачи, да предоставя пред УС идеи и инициативи, да създава обстановка за свободно и откровено  изразяване на мнения, да регулира и при нужда да коригира поведението на всеки ученик в класа.

 

 1. НА НИВО УЧИЛИЩЕ – Ученическият съвет, в който влиза по един представител от паралелка.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ:

– да изразява мнението и становището на УС пред ръководството на училището, педагогическият съвет и педагогическият съветник.

– да свиква заседания на УС

– да кани на заседания на УС класни ръководители, учители, педагогическия съветник, ръководството на училището

 

4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УЧИЛИЩНИЯ СЪВЕТ /УС/:

– подготовка материалите по дневния ред на заседанията

– замества председателя, когато отсъства от заседания на УС и ПС

 

5.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ:

– осигурява присъствието на членовете на УС на заседания

– отговаря за събирането и отчитането на материалните средства на УС

 

6.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ПАРАЛЕЛКАТА:

– изразява мнението на класа пред УС, директора, класния ръководител и преподавателите

– да свиква събрание на класа

– да кани класният ръководител, учителите, ръководството на училището

 

 1. VI. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ:

 

 1. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес чрез различните форми на самоуправление и самоконтрол.

                                                                 Срок: постоянен

                                                                 Отг.: УС и отговорниците по класове

 

2.Цялостна работа на УС да се насочи към саздаване на полходящи условия и предпоставки за формиране у учениците на гражданско съзнание и  социално поведение.

                                                                 Срок: постоянен

                                                                 Отг.: УС

 

 1. Оказване съдействие на класния ръководител, УКБППМН, дежурни учители, за създаване на добър климат за работа в класа и училището.

                                                                 Срок: постоянен

                                                                 Отг.: УС и отговорниците по класове

 

 1. Продължаване на инициативата : „Как да бъдем по-добри”.

                                                                 Срок: постоянен

                                                                 Отг.: председателя на УС

 

 1. При възникнал проблем в класа своевременно да търси правилно решение и да уведоми класният ръководител и педагогическият съветник.

                                                                 Срок: постоянен

                                                                 Отг.: УС и отговорника на класа

 

 1. Председателят на УС да участва в работата на УКБППМН и в Педагогическия съвет, когато е необходимо.

                                                                 Срок: текущ

                                                                 Отг.: председателя на УС

 

 1. Провеждане на разговори по класове на тема – Взаимоотношенията между съучениците.

                                                                 Срок: до месец Май 2020 г.

                                                                 Отг.: зам. Председател на УС

 

 1. Организиране на контрол от дежурни ученици по класове за спазване на вътрешния ред и опазване на училищното имущество.

                                                                 Срок: текущ

                                                                 Отг.: отговорника на класа

 1. Организиране почистването на класните стаи /ЕКОДЕН/.

                                                                 Срок: Май 2020 г.

                                                                 Отг.: УС

 

 1. Отбелязване празниците по училищния план.

                                                                 Срок: текущ

                                                                 Отг.: председателя на УС

 

 1. Организиране на мероприятия /конкурси, спортни игри и други/ във връзка с празника на училището.

                                                                 Срок: Май 2020 г.

                                                                 Отг.: секретар на УС

 

 1. Съвместно с класните ръководители да се планират теми в часа на класа, конкурси и други, свързани с вредата от цигарите, алкохола, наркотиците.

                                                                 Срок: постоянен

                                                                 Отг.: отговорника на класа

 

 1. Организиране на тържество за изпращане на завършващите ученици.

                                                                 

                                                                 Срок: постоянен                                                               

                                                                 Отг.: отговорника на класа

 

 1. Организиране на екскурзии с учебна цел.

                                                                 Срок: през учебната година

                                                                 Отг.: УС

 

 1. Ден на ученическото самоуправление.

                                                                  Отг.: УС

 

 

Основно училище „Иван Вазов” – Смолян

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ 2019/2020 Г.

 

КЛАС ИМЕ И ФАМИЛИЯ
1 Божидар Анчев
2 Константин Младенов
3 Магдалена Башева
4 Мина – Саммър Кънева
5 Анджелина Илчева
6 Виктория Карафезиева,  Теодора Кьоррайчева
7 Сара Агуш,

Стефан Андреев

8 Йордан Марков
9 Стефания Въчкова,

Крис Ашков,

Божидар Русинов

10 Анета Тодорова,

Христина Заимова

11 Ива Лебанова
12 Елена Дичева,

Дарина Дичева,

Николай Николов

13 Лазар Иванов,

Никол Коджаманова

14 Анастас Бадев
15 Александра Георгиева
16 Мария Петрова,

Никола Манолов,

Гергана  Стоименова

17 Илияна Николова,

Антония Пашамова,

Николета Настанлиева

18 Ивайла Беделева,

Рая Хаджиматева

19 Йоана Ратайска
20 Илона Екова

 

Към началото