ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА
УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

І. Критерии и условия при попълване на заявление за участие в класиране за прием в първи клас
1. Задължителни условия
1.1. Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
1.2. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 
Детето, за което се подава заявление трябва да е навършило или да навършва 6 години в годината на регистриране на заявлението. При подаване на заявлението се прави проверка за възраст.
1.3. Заявления се подават  в  Основно  училище „Иван Вазов” гр. Смолян.
2. Критерии за точкообразуване
Класирането на учениците в първи клас в Основно  училище „Иван Вазов”  се осъществява на база точкова система, която включва следните критерии:
 

Всички критерии, чрез които детето участва в класирането трябва да са актуални към момента на подаване на заявлението. Регистрираните критерии се доказват със съответните документи /оригинали и копия/ в срока за потвърждаване на приема. При открити несъответствия, детето отпада от приема и може да кандидатства в следващо класиране с ново заявление и нов входящ номер.

3. Организация на приема на заявления.
За всички деца - кандидати за първи клас, задължително се подават заявления по образец в Основно  училище „Иван Вазов”  .
3.1. Със заповед на директора на училището се определя училищна комисия, която приема заявления и извършва всички дейности по приема в първи клас.
3.2. Заявителят подава заявление на място в Основно  училище „Иван Вазов”, представя за сведение посочените в таблицата  документи и получава входящ номер.
3.3. Заявителят има право да коригира вече подадено заявление на място в училище само преди изтичане на крайния срок за подаване. В класирането участва последният вариант на заявлението при запазване на входящия номер. 
3.4. При записване на детето в Основно  училище „Иван Вазов”, се предоставят копия на изискуемите документи  от горепосочената таблица в зависимост от конкретния случай. /и оригинал за сравняване/
3.5. В определен в графика на дейностите по приема в първи клас срок, класираните деца следва да бъдат записани в училището. При неспазване на сроковете, детето отпада от класирането и може да кандидатства отново с ново заявление и входящ номер.
3.6. За всяко класирано дете, спазвайки сроковете от графика на дейностите, заявителят представя следните задължителни документи:
- Заявление /по образец на училището/;
- Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
- Документи, доказващи критериите от заявлението за прием;
- Документ за настойничество, ако заявлението е подадено от настойник;
- Удостоверение за задължително предучилищно образование. 

Данните на заявителите и децата са лични по смисъла на ЗЗЛД, попадат под специален режим на защита и ще се ползват единствено за класирането по приема в първи клас.

ІІ. Класиране
1.  В случаите, когато броят на кандидатстващите ученици, които отговарят на еднакви критерии - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места се взема предвид критерий: Най-кратко време за достигане до училището.
2. Класирането се извършва съобразно утвърдения График на дейностите по приема в първи клас.
3. Резултатите от всяко класиране се проверяват на място в Основно училище Иван Вазов”.
4.  В следващо класиране участват само деца, които са новорегистрирани или не са класирани.
5. Записването на класираните деца става в срок съобразно Графика на дейностите.
6. Незаписаните в срок деца отпадат от класирането.

ГРАФИК
на дейностите по приемане на ученици в първи клас
през учебната 2017/2018 година

Вид дейност
1. Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране от 03.04.2017 г. до 31.05.2017 г.
2. Обявяване на списъците от I-во класиране до 05.06.2017 г.
3. Записване на учениците от I-во класиране от 06.06.2017 г. до 08.06.2017 г.
4. Обявяване на свободните места за II-ро класиране 09.06.2017 г.
5. Попълване на свободните места от II-ро класиране до 13.06.2017 г.
Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране
Критерии Точки Пояснения
    ВОДЕЩИ КРИТЕРИИ
1. Близост на училището до настоящия адрес по местоживеене на родителите/настойниците, с регистрация на настоящия адрес до 15 септември на предходната календарна година. 25 Доказва се с попълнена от единия от родителите/настойниците декларация
2. Най-кратко време за достигане до училището 25
    ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ
1. Дете с трайни увреждания над 50% 10 Представя се решение на ТЕЛК
2. Дете с двама починали родители 10 Представя се документ, доказващ обстоятелството и акт за раждане на детето
3. Други деца от семейството,  обучаващи се в училището или в същата сграда. 10 Потвърждава се от училището.
4. Близост на училището до местоработата на един от родителите 10 Доказва се със служебна бележка, издадена от работодателя на един от родителите
5. Дете на приемни родители 10 Доказва се с документ.
гр. Смолян бул. "България" 22 тел.: 0301/83305
                                      e-mail: ou6_sm@abv.bg     
   
Актуално Прием История на училището Патрон на училището Учебен процес Това е моето училище Постижения на учениците Електронен дневник Полезни връзки Информация Бюджет Профил на купувача Проект твоят час
Основно училище "Иван Вазов"