ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН


Основно училище „Иван Вазов” е създадено през 1979 година. В него се обучават ученици от целия град и близки села. Визията на училището преминава през неговото минало и настояще. Утвърдило се през годините като водещо учебно заведение с постиженията си в образователното дело, Основно училище „Иван Вазов” формира у учениците си национални и общочовешки добродетели.

Училището е първото в града, в което се въвежда  ранно чуждоезиково обучение, ИКТ в обучението, изградена е първата безжична мрежа на училище в област Смолян и „Класна стая на бъдещето”.

Основно училище „Иван Вазов”  е образователен център, в който основна  ценност е високото качество на овладените знания и умения. Специално внимание се отделя на подготовката по БЕЛ и математика. За всичко това се грижи  висококвалифициран и отговорен педагогически персонал, който постоянно усъвършенства професионалните си умения. Екип от високоотговорни  личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство се грижи за формирането на бъдещите членове на гражданското ни общество.

Всяка учебна година ученици и учители работят по различни проекти и Национални програми. През 2021 година ОУ „Иван Вазов“ е отличено с Европейския знак за качество за отлична работа в проекта на eTwinning „Time For Fun!“ –  признание за най-високо европейско ниво.

Материално – техническата база е модерна, привлекателна и грижливо поддържана.

С РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година (обн. – ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.) училището е одобрено за ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ, единственото на територията на областта през следващите две години.

От своето създаване е базово училище към Филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.


Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"