ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Образци на документи

1. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелство

2. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ в училище на чужда държава

3.Удостоверения за валидиране на компетентности

4.Заявление при отсъствие на ученик 3 дни

5. Заявление при отсъствие на ученик 7 дни

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"