ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Национални програми

Национални програми и проекти, по които ОУ „Иван Вазов“ работи през учебната 2023-2024 година​

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за непрекъснат образователен процес на децата и учениците в детските градини (ДГ), в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) при отсъствие на педагогически специалист и на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС).

Цели на програмата:

– Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училищата, ДГ и ЦСОП чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в училище и ЦСОП и астрономически часове в детската градина от педагогическите специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.

– Осигуряване на условия за постигане на оптимална организация на обучението на деца и ученици в случаите, когато педагогическите специалисти изпълняват нормата си преподавателска работа в ОРЕС от дома си.

Необходимостта от оптимизация на структурата на персонала е постоянна поради няколко причини – продължаващи демографски промени в страната, стремежа за повишаване ефективността на разходите на институциите, големия дял на персонала в системата на предучилищното и училищното образование в предпенсионна възраст.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3 “Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

Цели на програмата: Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование. Повишаване на привлекателността на учителската професия.

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

 Творческите дейности, които  се реализират по програмата,  допринасят за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и изобразителното изкуство в училище.

 Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрола. Дейностите, които ще се реализират в областта на спорта,  допринасят за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Националната програма е разработена в съответствие е приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

В ОУ „Иван Вазов“ са сформирани 3 хрупи по модул 1 Изкуства:
– Млад художник с ръководител Сава Богданов
-Вокална група „Сладкопойни чучучлиги“ с ръководител Соня Цветкова
– група „Лазарки“ с ръководител Русанка Бодурова

и 3 групи по модул 2 Спорт:
– Волейбол – момичета с ръководител Росен Бакърджиев
– Волейбол – момчета с ръководител Марин Мирчев
– Футбол – момчета с ръководител Левент Аврамов

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3 “Мотивирани и креативни учители” на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) и покрива потребности както на новоназначените учители за тяхното адаптиране в училищната образователната среда, така и актуализиране на знания, умения, отношения и придобиване на нови компетентности от педагогическите специалисти в съответствие с динамичните процеси, протичащи в съвременния свят.

Националният обхват на програмата включва: дейности за подкрепа на новоназначени учители и директори; обучения за продължаваща квалификация за повишаване на компетентностите на учители, директори и други педагогически специалисти; провеждане на професионални форуми и конференции за мотивация и обмен на педагогически опит, методическа подкрепа и изграждане на професионални общности; участие в учителски програми по международни споразумения, по които Република България (Министерството на образованието и науката) е страна; обучения във висши училища за учители, заети в системата на училищното образование за придобиване на професионална квалификация „учител“ по учебен предмет; осъществяване на мониторинг на дейностите, изследване на процесите и анализ на резултатите от дейностите по програмата.

Спецификата на дейността и натовареното ежедневие, характерни за педагогическата работа, водят до натрупване на умора, която се отразява на цялостното здравословно състояние на заетите в системата на предучилищното и училищното образование. Тези тенденции отчитат особено висок ръст в условията на пандемия и последиците от нея. Необходимо е засилване на ролята на профилактиката и рехабилитацията.

 Цели на програмата:

 – Опазване на живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на тяхното здравословно състояние и превенцията на рисковите социалнозначими и професионални заболявания.

– Ранно диагностициране на заболявания.

– Осигуряване на условия за рехабилитация за възстановяване на здравето на педагогическите специалисти с доказани заболявания.

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 3 „Мотивирани и креативни учители“ от Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030 г.).

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага навлизането на иновации, базирани на информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Целта на програмата е подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия за устойчивото им развитие.

ОУ „Иван Вазов“ е включена в Дейност 5: Осигуряване на свързаност и средства за интернет на държавните и общинските училища и центрове за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР), както и средства за развитие и поддръжка на опорната мрежа. Внедряване на модерни технологии за управление на WAN мрежата на МОН, прилежащите регионални структури и образователните институции.

МОДУЛ 2 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

ПРЕДМЕТ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, МАТЕМАТИКА, ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади и състезания. Националната програма е разработена в съответствие с Приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030). Бенефициенти са всички български училища, чиито ученици през учебната 2022 – 2023 година са участвали в националния кръг на олимпиадите по български език и литература, английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език, руски език, математика, информатика, информационни технологии, лингвистика, философия, история и 3 цивилизации, география и икономика, гражданско образование, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и техническо чертане, както и на интердисциплинарната олимпиада за начален етап на образование.

През изминалата 2022/2023 учебна година  Основно училище „Иван Вазов“ – гр. Смолян за поредна година има класиран ученик на национален етап на Националната олимпиада „Знам и мога“. Четвъртокласникът  Никола Георгиев Кабасанов се класира на 5 място. Същият ученик участва във всички общински и областни математически състезания. Класира се на първо място на  олимпиадата по математика – общински и областен кръг; Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – първо място;

VII областно математическо състезание „Стоян Попратилов“ – първо място; Коледно математическо състезание – второ място; Международно математическо състезание „Математика без граници“- есен, зима, пролет – бронзови медали.

През учебната 2023/2024 г. в Националната програма участват седем  ученици от IV  клас. Ръководител на клуба е Бисерка Димитрова – старши учител в начален етап.

 


МОДУЛ 2 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

През учебната 2023-2024 година училището ни отново е одобрено за участие в Националната програма на МОН. Критерий за включване на училищата в програмата е „наличието на един или повече ученици, класирани за националните кръгове на олимпиадите през учебната 2022/2023 година, наличие на лауреати на национални олимпиади през учебната 2022/2023 година и/или медалисти от международните олимпиади и балканиади през 2022 година“.

Отличното представяне на Националния кръг на олимпиадата по география и икономика ни кара за поредна година да се гордеем с нашите възпитаници.

Участници в програмата през учебната 2023 – 2024 г. са седем ученика от VІІ б и VІІ в клас. Ръководител на клуба е Малина Анастасова – старши учител по география и икономика, подготвила до настоящата година трима финалисти от VІІ клас за национални кръгове на олимпиадата по география и икономика.

ПРОЕКТИ

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Проектът  се осъществява в следните дейности:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"