ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Проекти

Проекти, по които училището работи:

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ –
– Модул Г)„Културните институции като образователна среда“
– Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

2. Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ –
– Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“
– Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

3. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

4. Национална програма „Без свободен час“; Модул „Без свободен час в училище“

5. Национална програма „Мотивирани учители“, Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели;

6. Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

7. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

8. Иновативно училище

9. Схема „Училищен плод”- ДФ „Земеделие”

10. Схема „Училищно мляко” – ДФ „Земеделие”

11. Проект „Часът на Иви и Енчо”

12. Образование за утрешния ден – 2 групи

 

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"