Обществено достъпна информация

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15, АЛ.2 ОТ ЗДОИ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ – СМОЛЯН ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2021 ГОДИНА
Брой постъпили заявленияБрой заявления, по които е предоставен пълен достъпБрой заявления, по които е предоставен частичен достъпБрой заявления препратени по компетентностБрой заявления, оставени без разглеждане
00000
Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информацияБрой заявления, по които е отказан достъп до обществена информацияБрой заявления, по които има частичен отказ от предоставена информацияБрой заявления, по които информацията не се съдържа в архива на администрацията и няма данни къде би могла да се съдържа, за което лицата се уведомяват с писмо 
0000 

Задължителна информация

Образователни услуги

1Наименование на административната услугаПреместване на ученици в държавните и в общинските училища
2Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147 и чл. 148.
3Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.Директор на училището
4Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.Родителите/настойниците подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.

До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника желание.

До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план.

Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника.

В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

 

5Начини на заявяване на услугата.Родителите/настойниците подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата.
6Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНе се предоставя по електронен път
7Такси или цениНе се дължат такси
8Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

9Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
10Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.info-2100110@edu.mon.bg
11Начини на получаване на резултата от услугата.Лично или чрез пълномощник
 

 

1Наименование на административната услугаПриемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
2Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149
3Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.Директор на училището

 

4Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището.

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

5Начини на заявяване на услугата.Лично или чрез пълномощник
6Информация за предоставяне на услугата по електронен пътНе се предоставя по електронен път
7Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.безсрочно
8Такси или цениНе се дължат такси
9Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.Общинска администрация

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.info-2100110@edu.mon.bg
12Начини на получаване на резултата от услугата.Лично или чрез пълномощник
 

 

1Наименование на административната услугаПриемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
2Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149
3Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.Директор на училището
4Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.

Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището.

Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

5Начини на заявяване на услугата.Писмено заявление
6Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.Не се предоставя по електронен път
7Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.За съответната учебна година
8Такси или цениНе се дължат такси
9Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.info-2100110@edu.mon.bg
12Начини на получаване на резултата от услугата.Лично или чрез пълномощник
 
 

 

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"