ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Училищни документи

Училищни документи


1. Етичен кодекс на училищната общност

2. Стратегия за развитието на Основно училище “Иван Вазов”

3. Правилник за дейността на училището

4. Училищен учебен план I – VII клас

5. Форми на обучение

6. Годишен план

7. Мерки за повишаване качеството на образованието

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2022 – 2023

9. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

10.  Бюджет и отчет за изпълнението му

11. Дневно разписание на училището

12. График за консултации на учители  – начален

13. График за консултации на учители по предмети

14. График за консултации на учители ЦОУД

15. Графици – класни и контролни работи – V-VII клас

16. Административни услуги и образци на документи

17. “Профил на купувача” за обявяване на обществени поръчки

18. Защите лични данни

19. Достъп до обществена информация

20. Електронен дневник

21. Проекти и програми, по които работи училището

22. План – програма БДП

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"