ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Училищни документи

Документи 2021 – 2022 учебна година


1. Етичен кодекс на училищната общност

2. Стратегия за развитието на Основно училище „Иван Вазов“

3. Правилник за дейността на училището

4. Училищен учебен план I – VII клас

5. Форми на обучение

6. Годишен план

7. Мерки за повишаване качеството на образованието

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище – 2022 – 2023

9. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

10.  Бюджет и отчет за изпълнението му

11. Дневно разписание на училището

12. График за консултации на учители  – начален

13. График за консултации на учители по предмети

14. Графици – класни и контролни работи

15. Административни услуги и образци на документи

16. „Профил на купувача“ за обявяване на обществени поръчки

17. Защите лични данни

18. Достъп до обществена информация

19. Електронен дневник

20. Проекти и програми, по които работи училището

21. План – програма БДП

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"