ОУ "ИВАН ВАЗОВ"

ГРАД СМОЛЯН

Проект “Образование за утрешния ден”

 

През учебната 2020/2021 година в Основно училище „Иван Вазов“ – Смолян, бяха сформирани 2 групи по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ с обхват на 23 ученици от втори клас:

  • „IT изследователи 1“ с ръководители Илияна Ценова и Цветан Каменарски
  • „IT изследователи 2“ с ръководители Илияна Ценова и Цветан Каменарски

На 8 и 9 юни се проведоха Публични изяви пред родители и учители на учениците от групи „ИТ Откриватели – 1“ и  „ИТ Откриватели – 2“, където учениците демонстрираха отлични умения за работа с компютър, търсене на информация в интернет, създаване на презентация, работа с програми за обработка на изображения, изготвяне на проект, решаване на творчевски задачи, игри и пъзели.

Към началото
ОУ "ИВАН ВАЗОВ"